Phương pháp giải bài tập chất khí


Dạng 1:

Cho biết một số thông số trạng thái, qua quá trình biến đổi, tìm các thông số trạng thái  còn lại của một lượng khí. Biểu diễn các quá trình lên cùng đồ thị OPV, OPT, OVT.

Dạng 2:

Cho đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trạng thái của chất khí. Tìm các thông số trạng thái còn lại.

Phương pháp:

– Tóm tắt các thông số P,V, T của từng trạng thái theo các quá trình biến đổi từ dữ kiện đề bài hoặc từ đồ thị. Chú ý đơn vị.

\left\{\begin{array}{l} P_1 \\ V_1 \\ T_1 \\ \end{array} \right. \rightarrow \left\{\begin{array}{l} P_2 \\ V_2 \\ T_2 \\ \end{array} \right. \rightarrow\left\{\begin{array}{l} P_3 \\ V_3 \\T_3 \\ \end{array} \right.

– Các em cần chú ý các tình huống sau:

Xem tiếp >>

Advertisements

Phương pháp giải bài toán bằng các định luật bảo toàn


1. Định lí động năng:

– Điều kiện áp dụng: cho mọi trường hợp (vật chịu tác dụng của các ngoại lực: lựa ma sát, lực kéo, lực cản, trọng lực,….)

– Vẽ hình, phân tích lực, xác định trạng thái (1) và (2).

– Biểu thức: A_{ngl} = W_{d2} - W_{d1}

Hay: A_{\vec{F_1}} + A_{\vec{p}} + ... = { \dfrac{1}{2}}mv_2^2 - { \dfrac{1}{2}}mv_1^2

– Trong đó các em cần chú ý:

A_{\vec{F }} = F.s.cos\alpha , với \alpha = (\vec{F};\vec{s})

{A_{\vec{P }}}_{1-2} = P(z_1 - z_2) = \pm P.h

{A_{\vec{N }}}_{1-2} = 0

Xem chi tiết bài giảng >>

Phương pháp xác định lực tác dụng dựa vào dạng khác định luật II Niu tơn


– Vẽ các vectơ {\vec{p_1}},{\vec{p_2}} .

– Áp dụng biểu thức dạng khác định luật II  Niu tơn:

{\vec{F}}.{\Delta}t ={\Delta}{\vec{p}}={\vec{p_2}}-{\vec{p_1}} (*)

– Nếu {\vec{p_1}} \| {\vec{p_2}} \rightarrow ta chọn một chiều dương (chiều {\vec{p_1}} hoặc {\vec{p_2}} ) và dùng phép chiếu để tìm lực F.

– Nếu {({\vec{p_1}},{\vec{p_2}})=\alpha} \rightarrow ta thực hiện các bước sau:

+ Xác định vectơ {\Delta}{\vec{p}} bằng phương pháp hình học:

  • {\Delta}{\vec{p}}={\vec{p_2}}-{\vec{p_1}}={\vec{p_2}}+(-{\vec{p_1}})
  • Vẽ hình bình hành có 2 cạnh là {\vec{p_1}} , (-{\vec{p_2}}) , đường chéo là {\Delta}{\vec{p}} .

+ Chiếu biểu thức (*) lên chiều {\Delta}{\vec{p}}

Xem chi tiết bài giảng >>

%d bloggers like this: